Chanel Pygmalion Days

  • Tokyo, Japan Chanel Nexus Hall Ginza, Tokyo Japan

Shostakovitch Piano Quintet, Op. 57

with Wendy Chen, piano; Ryoko Yano, violin; Tomohiro Arita, viola; Stephen Orton, cello

chanelnexushall.jp